ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ทำไมคุณต้องการผลิตภัณฑ์เอนไซม์ที่ผลิตขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ?

"เพราะสารตั้งต้น หรือ ซับเสรท ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ของคุณมีอยู่อย่างหลากหลาย ด้วยนวัตกรรมเอนไซม์ของเราที่ผลิตขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะจึงเป็นทางเ ลือกที่ดีสำหรับคุณ"

Lumis เป็นองค์กรที่คำนึงถึงลูกค้า และเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย ในแง่ผลิตภัณฑ์, ประสิทธิภาพ และการบริการ ปัยจัยที่สำคัญที่สุด ก็คือความสามารถในการการเข้าใจ และเปลี่ยนความต้องการของลูกค้า ไปสู่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง Lumis ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

เราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เอนไซม์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับ วัตถุดิบอาหารสัตว์ของลูกค้าที่ใช้อยู่หรือ วัตถุดิบเฉพาะของแต่ละประเทศ Lumis ไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ริเริ่มในการระบุความต้องการของอุตสาหกรรมอา หารสัตว์ แต่ยังรวมถึงการออกแบบเอนไซม์รวมให้เหมาะสมกับการออกสูตรอาห ารสัตว์ที่มีความเฉพาะเจาะจงอีกด้วย

เอนไซม์ที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ Lumis  แต่ละชนิดมีหน้าที่ที่ชัดเจนใช้เพื่อย่อยส่วนประกอบที่เฉพาะเจาะจงใน วัตถุดิบอาหารสัตว์ ตัวอย่างเช่น เอนไซม์ อะไมเลส จะทำหน้าที่ย่อยแป้งในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงาน ได้แก่ ข้าว, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด ,DDGS, ข้าวสาลี และรำข้าวสาลี เป็นต้น ส่วนเอนไซม์ โปรติเอส จะทำหน้าที่ย่อยแหล่งโปรตีน ได้แก่ กากถั่ว, ปลาป่น, เนื้อป่น และกระดูกป่น เป็นต้น

Lumis Enzima de la rueda de la materia prima

Enzyme- raw material specificity

เราผลิตเอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อคุณได้อย่างไร?

ด้วยการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด และนำเสนอแผนงานเพื่อใช้ในการผลิต “เอนไซม์รวม”ต่อไป:

ลำดับขั้นตอน

แผนงาน

1 ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์อัตโนมัติที่ทันสมัย

ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการพิจารณาส่วนประกอบ และสัดส่วนที่เหมาะสมของเอนไซม์ เพื่อกำหนดเป็นสูตรผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวมที่เหมาะสมกับส่วนประกอบ ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในแต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสัดส่วน และคุณภาพของสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบ รวมทั้งรูปแบบวิธีการนำผลิตภัณฑ์เอนไซม์ไปใช้

2 ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ทั้งใน และนอกองค์กร

จากความร่วมมือทางเทคโนโลยีของผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร และนักโภชนาการด้านอาหารสัตว์ระดับประเทศ ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับรายลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3 ด้วยชุดทดสอบประสิทธิภาพเอนไซม์ที่พัฒนาขึ้นเอง และวัดผลง่าย

เราพัฒนาชุดทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพเอนไซม์ที่มีอยู่ในท้องตลาด ด้วยการจำลองตามสภาวะทำงานที่เกิดขึ้นจริงในตัวสัตว์มาไว้ในห้องปฎิบัติการ โดยชุดทดสอบนี้วัดผลได้ง่าย จากการมอง และให้ผลที่รวดเร็ดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ นั้นหมายความว่า นอกจากจะทำให้ทราบถึงเอนไซม์ที่เหมาะกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ทดลอง ในทางกลับกันเรายังสามารถทดสอบว่าเอนไซม์ที่ทดลอง มีประสิทธิภาพอย่างไรกับอาหารสัตว์ที่วัตถุดิบแตกต่างกันออกไป

4 ด้วยการศึกษาความเข้ากันได้ และความคงทนของเอนไซม์

เรามีการศึกษาการทดสอบความเข้ากันได้ของเอนไซม์ที่สัตว์ผลิต กับเอนไซม์ที่เสริมเข้าไป รวมทั้งการทดสอบความคงทนของเอนไซม์ในสภาวะต่างๆที่แตกต่างกัน เช่น pH, อุณหภูมิ, การเก็บรักษา, บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

5 ด้วยการทดลองจริงในกลุ่มทดลองขนาดใหญ่

เรามีการศึกษาทดลองประสิทธิภาพเอนไซม์ กับอาหารสัตว์ และสภาพแวดล้อมที่ใช้เลี้ยงจริง

6 ด้วยความต้นทุนที่คุ้มค่า และการพัฒนาที่ยั่งยืน

เราช่วยพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาต้นทุนที่สูงให้สามารถแข่งขันในตลาด และเกิดความยั่งยืนในธุรกิจ

7 ด้วยการออกผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำหรับทำตลาดในที่สุด

ประโยชน์ ที่คุณจะได้รับ

สร้างความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์:

Lumis ผลิตเอนไซม์รวม ที่ประกอบด้วย ไซลาเนสชนิดรวม, อะไมเลสชนิดรวม, โปรติเอสชนิดรวม และเอนไซม์อื่นๆที่จำเป็น ในสัดส่วนที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้อยู่ในประเทศ ได้ง่าย และคุ้มค่ายิ่งขึ้น การเลือกส่วนผสม และสัดส่วนของเอนไซม์ ถูกออกแบบมาให้สอดรับกับวัตถุดิบอาหารที่ใช้ โดยเอนไซม์ของเราจะช่วยลดผลกระทบของการใช้วัตถุดิบอาหารสัต ว์ทดแทน ซึ่งอาจย่อยได้ยาก เช่น สามารถทดแทนการใช้ข้าวโพด ด้วยข้าวสาลี หรือมันสำปะหลัง เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

ประโยชน์ที่หลากหลายของเอนไซม์รวม Lumis ที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อคุณ เป็นผลจากแนวคิดที่โดนเด่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  • เอนไซม์ ไซลาเนส ชนิดรวม สามารถทำงานได้ดีทั้ง อราบิโน-ไซแลน (arabino- xylans) ชนิดที่ละลายน้ำ และชนิดไม่ละลายน้ำ
  • เอนไซม์ โปรติเอสชนิดรวม มีส่วนประกอบทั้ง เอนโด- และ เอ็กโซ- เปปติเดส (endo- & exo-peptidase ) จึงทำให้สามารถเลือกใช้แหล่งโปรตีนได้หลากหลายชนิด ทั้งจากพืช และสัตว์ เอนไซม์ โปรติเอสชนิดรวม สามารถทำงานได้ในช่วง pH ที่กว้าง จึงมั่นใจได้ว่าเอนไซม์จะสามารถคงตัว และทำงานได้ดีในทางเดินอาหารซึ่งมีความผันผวนของ pH อยู่ในช่วงกว้าง
  • เอนไซม์ อะไมเลสชนิดรวม จะช่วยให้คุณเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานประเภทแป้ง ที่ถูกกว่าได้ง่ายขึ้น เพราะเอนไซม์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้จะเป็นแป้ง ประเภทที่ย่อยยาก หรือมีอะไมโลสเป็นส่วนประกอบอยู่สูง

Lumis ผลิตเอนไซม์ที่สามารถคงทนได้ในช่วง pH ที่กว้าง และอุณหภูมิที่สูง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้ทั้งกับอาหารอัดเม็ด และอาหารผงได้ โดยไม่ส่งผลเสียต่อความคงตัว และประสิทธิภาพของเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์

เพิ่มผลกำไร:

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวมของ Lumis จะช่วยปลดปล่อยสารอาหารที่มีคุณค่าในวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมทั้งสารอาหารที่ย่อยได้ยาก เอนไซม์ของเราจึงช่วยป้องกันผลกระทบจากความไม่แน่นอนของคุณภาพแ ละชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามราคา และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ จึงทำให้ราคาต้นทุนอาหารสัตว์ถูกลงจากการที่เราสามารถนำวัตถุดิบ ที่มีราคาถูกมาใช้ได้ เอนไซม์ของเราจึงเป็นทางเลือกที่ทำให้ราคาต้นทุนอาหารสัตว์ถูกที่สุด ในขณะที่สามารถปลดปล่อย และดูดซึมสารอาหารได้สูงที่สุด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารด้วย (ลด FCR)

Lumis เราได้จัดทำค่า Matrix ของเอนไซม์ที่คุณสามารถนำคุณค่าเอนไซม์มาใช้ประโยชน์ในการคำนวนสูตรอาหาร เพื่อให้ได้สูตรอาหารที่มีราคาต้นทุนที่ถูกลง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: info@feedenzymes.com or info@lumisbiotech.com